Posted by: irricm | มีนาคม 11, 2009

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิศาสตร์

 

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 310 ม. ห่างจากกรุงเทพประมาณ 720 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

·         ทิศเหนือ ติดต่อกับ รัฐฉานของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

·         ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตาก และจังหวัดลำพูน

·         ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย

·         ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

การใช้พื้นที่

 

 มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 20,107.050 ตร.กม. หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่รามเชิงเขาประมาณ 83 % พื้นที่การเกษตรประมาณ 13 %

 

ภูมิอากาศ

 

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 20.3 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด 39.1 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอด ปีอยู่ระหว่าง 47.0 – 89.0 %

 

สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 3 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีลักษณะอากาศในช่วงของปีเป็นดังนี้

·         ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

·         ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นำอากาศหนาวจากไซบีเรียพัดผ่านจีนเข้าสู่ภาคเหนือ

·         ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

 อุณหภูมิ

 

ลักษณะอุณหภูมิของจังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างกันของฤดูกาลอย่างเห็นได้ ชัดเจน อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ทั้งนี้เป็นเพราะจังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นหุบเขาและภูเขา ทำให้มีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากลับสูง ในตอนกลางวันที่ถูกอิทธิพลของแดดแผดเผา ทำให้อุณหภูมิร้อนมากและในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขาพัดลงมาในใต้ หุบเขาภายในหุบเขาอากาศจะเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ความร้อนตอนกลางวันลอยตัวขึ้นสูงปะทะกับความชื้นที่พืชคายออกมาในตอนกลางคืน จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศดังกล่าว

 

ปริมาณน้ำฝน

 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อีกทั้งมีปริมาณป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ และมีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง รวมทั้งลักษณะทางภูมิประเทศที่มีภูเขาและหุบเขาที่สลับซับซ้อน ด้วยเหตุนี้จึงมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก โดยปริมาณและการแพร่กระจายของน้ำฝนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีปริมาณน้ำฝนผันแปรค่อนข้างมาก ตั้งแต่ 700 มม./ปี จนถึง 1,500 มม./ปี มีการแพร่กระจายของน้ำฝน คือ ฝนจะตกมากประมาณ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จึงมีผลทำให้มีประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันออกไประหว่างบริเวณที่ราบลุ่มกับบริเวณที่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง และระหว่างพื้นที่ราบลุ่มที่มีปริมาณน้ำฝนมากกับพื้นที่ที่ราบลุ่มที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการชลประทานแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินแถบนี้จะไม่แตกต่างกันเลย

 

จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2531 – 2538) จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แม้ว่าในบางปีจะมีปริมาณน้ำฝนลดลงบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก ซึ่งปริมาณฝนดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับร่องมรสุมกับร่องความกดอากาศที่พาดผ่านประเทศไทยในแต่ละปี หากปีใดที่มีความกดอากาศสูง (อุณหภูมิ) จากประเทศจีนเคลื่อนตัวลงมาเร็ว ก็จะมีผลทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้มีฝนตกส่วนใหญ่บริเวณภาคใต้ของประเทศ ส่วนภาคเหนือของประเทศไม่ค่อยมีฝนตก

 

ปริมาณน้ำท่า

 

สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำปิง โดยทั่วไปพื้นที่ตอนบนเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และพื้นที่ตอนล่างเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นที่ราบ ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำปิงเฉลี่ยรายปีประมาณ 7,965 ล้านลบ.ม. จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่างๆ สามารถเก็บกักน้ำได้ 14,107 ล้านลบ.ม. ซึ่งถือว่าได้พัฒนามากเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่ของลุ่มน้ำ

 

ข้อมูลประชากร

 

 • ประชากรชาย จำนวน 715,043 คน
 • ประชากรหญิง จำนวน 733,505 คน

 

จังหวัดเชียงใหม่มี ชาวเขารวม 7 เผ่า คือ กระเหรี่ยง, มูเซอ, แม้ว, ลีซอ, ลั๊วะ, อีก้อ, เย้า คิดเป็น 13.17 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญ

 

 • แม่น้ำปิง มีความยาว 600 กม. ต้นน้ำเกิดจากภูเขาในเขต อ.เชียงดาว
 • แม่น้ำแม่แตง มีความยาว 135 กม. ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาใน อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง
 • แม่น้ำแม่งัด มีความยาว 100 กม. ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทางทิศเหนือ ของ อ.พร้าว
 • แม่น้ำแม่กวง มีความยาว 95 กม. ต้นน้ำเกิดจากดอยผีปันน้ำ
 • แม่น้ำแม่ขาน มีความยาว 107 กม. ต้นน้ำเกิดจากภูเขาในเขต อ.สะเมิง
 • แม่น้ำแม่กลาง มีความยาว 45 กม. ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาอินทนนท์ด้านตะวันออก
 • แม่น้ำแม่แจ่ม มีความยาว 170 กม. ต้นน้ำเกิดในเขต อ.จอมทอง
 • แม่น้ำแม่ตื่น มีความยาว 150 กม. ต้นน้ำเกิดจาก อ.อมก๋อย แม่น้ำฝาง มีความยาวประมาณ 70 กม. ต้นน้ำมาจาก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


รวมมีลำห้วย ลำธาร คลอง
2,119 สาย

Advertisements

Responses

 1. Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.


หมวดหมู่

%d bloggers like this: